Screenshots

screenshot1
ccruncher-gui: executing a simulation.
screenshot2
ccruncher-gui: editing an input file.
screenshot3
ccruncher-gui: portfolio loss distribution.
screenshot4
ccruncher-gui: measuring risk.
screenshot5
ccruncher-gui: risk disaggregation.